Kontakt zum Europa-Büro Brüssel

MEP David McALLISTER with his assistants in his office in Brussels

Mein Büro-Team in Brüssel

Europa-Büro Brüssel
Europäisches Parlament
ASP14E146
60 Rue Wiertz
B -1047 Brüssel
Tel. +32 228 38130
Fax: +32 228 49130
E-Mail: david.mcallister@ep.europa.eu